Jezik

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje je z operacijo »Nakup tehnološke opreme in novogradnja objekta za predelavo mesa« vključeno v 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Predmet naložbe je:

• ureditev novega objekta za predelavo mesa in ureditev okolice proizvodnega objekta,

• nakup sodobne tehnološke opreme za predelavo mesnin in 

• nakup IKT opreme za optimizacijo tehnološke linije predelave mesa.

CILJI

Specifični cilji so povečanje proizvodnih kapacitet, povečanje produktivnosti in izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene. Z izvedbo naložbe bodo zagotovljena nova delovna mesta, dosežena bo višja dodana vrednost kmetijskih proizvodov. Prispevek bo viden na področju izboljšanja stanja okolja, vpeljevanju inovacij v proizvodni proces in prilagajanju na podnebne spremembe.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje produktivnosti in ekonomičnosti, povečanje prihodkov od prodaje, povečanje števila zaposlenih, uvedba novih proizvodov, povečanje okoljske učinkovitosti (voda, odpadki, ponovna raba surovin) in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Povezave: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm https://www.program-podezelja.si